Ochrana osobných údajov

 • Základní ustanovení
  • Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Prodávající (dále jen „správce“).
  • Kontaktní údaje správce jsou
   • adresa: BZ-rent s.r.o., Jetřichovec č.p. 39, 395 01 Pacov, Česká republika
   • email: info@leseniskladem.cz
   • telefon: +420 602 143 006
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
  • Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl Kupující nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky Kupujícího.
  • Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje Kupujícího a údaje nezbytné pro plnění Kupní smlouvy.
 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi Kupujícím a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
 • Doba uchovávání údajů
  • Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z Kupní smlouvy mezi Kupujícím a správcem a uplatňování nároků z této Kupní smlouvy (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
  • Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
 • Vaše práva
  • Za podmínek stanovených v GDPR máte
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
    • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů
  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Závěrečná ustanovení
  • Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zašle na e-mailovou adresu Kupujícího, kterou správci poskytl/a.